Adatkezelési tájékoztató

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg ”). g) Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

o Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

o Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt Személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához, azaz esetleges megrendelés leadáshoz.

ADATKEZELÉSEK
Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Menő-Hús Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő ügyel a személyes adatok védelmére és a biztonságos adatkezelésre.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Cégnév: Menő-Hús Kft.
Levelezési cím: Budapest, Egressy út 27, 1149
Elektronikus levelezési cím: menohus@gmail.com
Honlap: www.dolcevitaszarvas.hu

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);

2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);

4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
6. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

Az alábbi Tájékoztató a www.dolcevitaszarvas.hu oldal adatkezelését szabályozza.
Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói, a hírlevélre feliratkozók, sütik használatához hozzájárulók, valamint az űrlapon keresztül üzenetet küldők is fogadják el és tartsák be jelen tájékoztató rendelkezéseit.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, melyet minden esetben közzétesz az oldal erre létrehozott publikusan elérhető felületén: 
https://dolcevitaszarvas.hu/adatkezelesi-tajekoztato

2. HONLAP LÁTOGATÁSA
A honlap látogatása a www.dolcevitaszarvas.hu címen megtalálható weboldalra való kattintással valósul meg.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének megfelelő biztosítása, ellenőrzése, hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az Adatkezelő a felmerült adatokat személyes, a látogató beazonosíthatóságát elősegítő információval nem kapcsolja össze.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre:
Az érintettek körébe a www.dolcevitaszarvas.hu honlapot megnyitó látogatók tartoznak.

A kezelt személyes adatok köre: A weboldal látogatása során tényleges személyes adat nem kerül kezelésre, kizárólag külső analitikai szolgáltatások segítik az weboldal jövőbeli használatát. Ezekről az információkról a további pontokban részletes tájékoztatást kap.

Az adatkezelés időtartama: A weboldal adatkezelője a felhasználó által megadott személyes adatok kezelését mindaddig fenntartja, míg a felhasználó nem kéri a személyes adatainak törlését.
Az adatok megismerésére jogosultak: Adatkezelő és Adatfeldolgozó megbízott munkatársai.

Adatkezelő: Menő-Hús Kft.

Adatfeldolgozó:
Websupport Magyarország Kft.
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
e-mail cím: info@tarhelypark.hu
honlap: www.tarhelypark.hu, mint a szerver üzemeltetője.

Külső szolgáltatók adatkezelése:
A honlap forráskódja kódja a www.dolcevitaszarvas.hu címtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a látogató számítógépével állhatnak kapcsolatban. A látogató számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A www.dolcevitaszarvas.hu és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. A külső szolgáltatók által használt sütik a Google Analytics cookie.

3. COOKIE-K KEZELÉSE
Az adatkezelés célja:
A weboldal a felhasználók látogatása során cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik kezelésének célja, hogy megkönnyítse a látogató számára Adatkezelő honlapjának használatát azzal, hogy időszakosan eltárolja a beállításait. Ezt az információt az Adatkezelő honlapja a látogató böngészőjének küldi el. Mindemellett célja lehet, hogy közreműködjön néhány statisztikai adat gyűjtésében a honlapot látogatókról, viselkedési szokásaikról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Egyes sütik a honlap bezárása után megszűnnek, egyesek viszont bizonyos időre tárolásra kerülnek a honlapot látogató számítógépén. A sütiket a látogató bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy sütik megnevezéssel van lehetőség.

Süti neve: Google Analytics cookie ;

Funkciója: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő sütik a „__ga” cookie.
A honlap használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütijeivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre:
A www.dolcevitaszarvas.hu weboldal látogatói közül azok, akik a sütik használatához az „Összes elfogadása” gomb megnyomásával hozzájárultak.

A kezelt személyes adatok köre
Google Analytics cookie: Regisztrált felhasználóhoz rendelt unique ID, mely anonim módon különbözteti meg a felhasználókat és böngészési szokásaikat. Személyes adatnak minősülő adat nem kerül a sütikbe. Részletek: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google Analitika a következő sütiket használja: _utma, _utmb, _utmc, _utmx.

Az adatkezelés időtartama
Google Analytics cookie: Maximum 2 év. A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

Az adatok megismerésére jogosultak
Adatkezelő és adatfeldolgozó megbízott munkatársai, weboldal fejlesztő és szerverszolgáltató kijelölt munkatársai.
Amennyiben a honlapot látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az interneten talál, a keresőbe beírva az aktuális böngészője nevét: sütik törlése kereső szóra rákeresve.

Adatkezelő: Menő-Hús Kft.

Adatfeldolgozó:
Websupport Magyarország Kft.
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
e-mail cím: info@tarhelypark.hu
honlap: www.tarhelypark.hu, mint a szerver üzemeltetője.

6. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus adatformában tárolja és mindent megtesz annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályoknak és jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje, valamint, hogy harmadik fél semmilyen körülmények között ne férjen hozzá. Ennek érdekében az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozók az adatokat olyan titkosítást és biztonságos adatkezelést célzó intézkedésekkel védik, amelyek megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, továbbítást, nyilvánosságra hozást és/vagy törlést, megsemmisítést, sérülést, módosulást.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Tájékoztatás
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt megadja tájékoztatást, de maximum 30 naptári napon belül.

Helyesbítés, zárolás, törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbítheti, ha az a valóságnak nem felel meg, vagy az érintett egyértelmű kérésére.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azok begyűjtésre kerültek
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását,
c) tiltakozik személyes adatai direkt marketing célból történő kezelése ellen;
d) tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait az Adatkezelő honlapján a felhasználói élmény általános javítása miatt kezelésre kerül;
e) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik;
f) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
g) NAIH elrendelte

Adatkezelő a személyes adatok törléséről az érintettet elektronikus úton értesíti. A továbbiakban adatkezelést nem végez az érintett adataival kapcsoltban, azt mindenhonnan törli.
Amennyiben törölni kívánja a kezelt személyes adatait az alábbi elérhetőségeken van lehetősége jelezni: www.dolcevitaszarvas.hu/impresszum vagy a menohus@gmail.com e-mail címen.

Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ez esetben érintett adatai nem kerülnek törlésre, azonban adatkezelés nem történik a továbbiakban, a megjelölt törlési határidőig.
Amennyiben tiltakozni kíván a kezelt személyes adatait az alábbi elérhetőségeken van lehetősége jelezni: www.dolcevitaszarvas.hu/impresszum vagy a menohus@gmail.com e-mail címen.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A hozzájárulás visszavonása
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez esetben az érintett adatai nem kerülnek törlésre, de a megjelölt célból nem végez továbbiakban adatkezelést Adatkezelő. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes (hírlevél küldés, üzenetküldés vagy időpont/foglalás egyeztetés célok). Amennyiben vissza kívánja vonni hozzájárulását valamely adatkezelési célra vonatkozóan, a kezelt személyes adatait az alábbi elérhetőségeken van lehetősége jelezni: www.dolcevitaszarvas.hu/impresszum vagy a menohus@gmail.com e-mail címen.

Korlátozás
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
1. ) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát.
2. ) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3. ) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azok megtartását valamilyen okból

Korlátozás alá eső adatok kezelését Adatkezelő nem fogja végezni. Amennyiben korlátozni kívánja valamely személyes adat kezelését az alábbi elérhetőségeken van lehetősége jelezni: www.dolcevitaszarvas.hu/impresszum vagy a menohus@gmail.com e-mail címen.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Továbbítás
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ebben Adatkezelő minden tekintetben rendelkezésére áll.
Érintett kérheti az Adatkezelők közötti közvetlen adat továbbítást is, melyet Adatkezelő az érintett kifejezett kérésére haladéktalanul megtesz.

A jogérvényesítés módja
Érintett a fent felsorolt adatkezelési jogokat az alábbi elérhetőségéken érvényesítheti a jogalap, a személyes adatok és az adatkezelési cél pontos megjelölése mellett:
e-mailben: menohus@gmail.com
Honlapon: www.dolcevitaszarvas.hu
postai levélben: 1149 Budapest, Egressy út 27.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu